Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

 

research gate

 

javni nabavki

Студиски програми за наставници во одделенска настава и за воспитувачи:

Методика во одделенска настава
Методика во предучилишното образование
Менаџмент во образованието
Образование на надарените и талентираните

Студиски програми за јазици:

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик

Листа на слободни изборни предмети

Кандидатите кои поднесуваат специјалистички, магистерски или докторски студии мораат да ги лекторираат трудовите. Ве информираме дека Педагошкиот факултет врши лекторирање на трудови.

ПРАВИЛНИК - за условите, критериумите  и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

RizVN Login