Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Студиски програми за наставници во одделенска настава и за воспитувачи:

Методика во одделенска настава
Методика во предучилишното образование
Менаџмент во образованието
Образование на надарените и талентираните

Студиски програми за јазици:

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик

Листа на слободни изборни предмети

ОДЛУКА за соодветни и сродни студиски програми од ПРВ циклус студии за запишување на ВТОР циклус на студии на Педагошкиот факултет - Битола за академската 2017/18 година.

Кандидатите кои поднесуваат специјалистички, магистерски или докторски студии мораат да ги лекторираат трудовите. Ве информираме дека Педагошкиот факултет врши лекторирање на трудови.

ПРАВИЛНИК - за условите, критериумите  и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ - Битола

 

RizVN Login