Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 EAB
    ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

 

research gate

 

- Наставник за одделенска настава
Воспитувачи
Англиски јазик и книжевност
Преведување (од македонски на англиски јазик и од англиски јазик на македонски јазик)
Социјална и рехабилитациска педагогија
- Информатика и техничко образование (Заедничка студиска програма со Технички факултет - Битола)

 

RizVN Login