Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

.бјавен е распоред на испити за септемвриска испитна сесија во 2020 година. Последни промени на 28.08.2020 година

Промени во распоредот:

- Испитите кај проф. Данче Сивакова се закажуваат на 28.09.2020 во 9 часот
- Испитите по Француски јазик за сите насоки се закажуваат на 22.09.2020 во 12,00 часот.
- Испити по предметите Педагошка практика и Когнитивна лингвистика се закажуваат на 21.09.2020 во 9 часот
- Испитот по Методологија на истражување за студентите од втор и трет циклус ќе се одржи на 28.09.2020 со почеток во 10.00 часот