Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи на Педагошки факултет - Битола е проф. д-р Јове Димитрија Талевски. Телефон 047-207-353, емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Извештај за самоевалвација за периодот 2015/2016 - 2017/2018 година
- Универзитет „Св Климент Охридски“ - Битола
- Педагошки факултет - Битола

Извештај за самоевалвација за периодот 2012/2013 - 2014/2015 година
- Универзитет „Св Климент Охридски“ - Битола
- Педагошки факултет - Битола

Извештај за самоевалвација за периодот 2011/2012 година
Педагошкиот факултет - Битола

Завршни сметки за 2019 година
- Годишен извештај (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

Завршни сметки за 2018 година
- Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)