Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

ПРВ ЦИКЛУС

- Наставник во оддленска настава (Решение)
- Воспитувач (Решение)
- Македонски јазик и книжевност (Решение)
- Англиски јазик и книжевност (Решение)
- Преведување - од македонски на англиски јазик и обратно (Решение)
- Социјална и рехабилитациска педагогија (Решение)
- Информатика и Техничко образование (Решение)

ВТОР ЦИКЛУС

- Менаџмент во образованието (Решение)
- Образование на надарени и талентирани (Решение)
- Македонски јазик и книжевност (Решение)
- Англиски јазик и книжевност (Решение)
- Информатика и Техничко образование (Решение)

ТРЕТ ЦИКЛУС

- Менаџмент во образованието (Решение)
- Образовни науки (Решение)
- Надареност и талентираност (Решение)
- Настава по јазик (Решение)

Листа на акредитирани слободни ментори за III циклус студии во академската 2019/2020 на Педагошки Факултет-Битола