Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

На веб страницата на Педагошки факултет - Битола се објавува докторскиот труд на м-р Александар Блажески со наслов „ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР (НВО) КАКО ФАКТОР ЗА ГРАДЕЊЕ НА ОБРАЗОВНИ ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ И ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА

Комисија за одбрана на докторскиот труд:

МЕНТОР Проф. д-р. Добри Петровски (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Авторезиме