Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

На веб страницата на Педагошки факултет - Битола се објавува докторскиот труд на м-р Анита Азеска со наслов „ПОВРЗАНОСТ ПОМЕЃУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТА, МОТИВАЦИЈАТА, КРЕАТИВНОСТА И УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ КАЈ НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ

Комисија за одбрана на докторскиот труд:

МЕНТОР Проф. д-р. Љупчо Кеверески (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Проф. д-р. Виолета Арнаудова (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Проф. д-р. Методија Стојановски (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Проф. д-р. Добри Петровски (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Проф. д-р. Деан Илиев (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Авторезиме