Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

На веб страницата на Педагошки факултет - Битола се објавува докторскиот труд на м-р Евдокија Галовска со наслов „ВЛИЈАНИЕТО НА СИНТАКСИЧКАТА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВРЗ ПИСМЕНОТО ИЗРАЗУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО НАСТАВАТА ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Комисија:

проф. Јагода Стрезовска<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
проф. Гезим Џафери <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
проф. Елена Цицковска <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
проф. Билјана Ивановска <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
проф. Виолета Јанушева <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

Авторезиме