Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar

- „Методички стратегии за подобрување на наставата по математика“
- „Интернет дијалектот и неговото влијание врз писменото изразување во наставата по англиски јазик“ 
- „Претпоставки за развој и остварување на музичките таленти во Р.С.Македонија“
- „Метафората во наставата по англиски јазик како странски јазик восредните училишта во Р.С. Македонија“
- „Фактори кои влијаат врз успехот при изучувањето на Англискиот јазик сопосебен осврт на наставникот“
- „Карактеристиките и разликите помеѓу женскиот и машкиот лидерскиталент“