Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

За студентите кои слушаат Педагогија материјал за прв колоквиум до воспитанието како систем поглавјето
За студентите од Социјална и рехабилитациска педагогија, од првата презентација која ја имаат до 31 ви слајд
Едносмерно и кружно родителство и од втората презентација до слајд 58 план
За прв колоквиум доколку имате прашања контактирајте ја проф. Татјана Атанасоска