Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

За студентите кои слушаат Педагогија материјал за прв колоквиум до воспитанието како систем поглавјето
За студентите од Социјална и рехабилитациска педагогија, од првата презентација која ја имаат до 31 ви слајд
Едносмерно и кружно родителство и од втората презентација до слајд 58 план
За прв колоквиум доколку имате прашања контактирајте ја проф. Татјана Атанасоска