Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

Педагошки факултет денесе ОДЛУКА за соодветни програми од прв циклус за запишување на втор циклус на студии.

Дополнителен конкурс за прв циклус студии на УКЛО (втор уписен рок):
Пријавување на кандидатите: 14 и 15.09.2020
Објавување на прелиминарни ранг-листи 17.09.2020
Објавување на решенија за прем на кандидатите: 21.09.2020
Запишување на кандидатите: 23.09.2020

Известување за за резултатите од проверката на психо-физичките и лингвистичките способности на кандидатите одржан на 02.09.2020 година.