Панел дискусија „Попреченоста е само прашање на перцепција“

ЦПЛИП „Порака“ во соработка со Педагошкиот факултет од Битола, на 2 април со почеток во 13 часот одржа панел-дискусија на тема: „Попреченоста е само прашање на перцепција“. Панел-дискусијата е дел од проектот „Можеме и сакаме да пееме“, а имаше цел да иницира јавна дискусија во однос на правата и потребите на лицата со интелектуална попреченост. Во организација на настанот учествуваа проф. Д-р Билјана Граматковски во улога на модератор и ментор, како и студентките од Педагошки факултет: Сонита Фезовска, Марија Петроска и Наташа Ѓореска кои преку своите есеи проникнаа во суштината на настанот и докажаа дека Педагошкиот факултет профилира квалитетен кадар за работа со лица со посебни потреби. Со свој музички настап учествуваа и учениците од IV 3 одд. од О.У. „Тодор Ангелевски“ под менторство на одделенската наставничка Весна Гагаловска, добитник на наградата за најдобра наставничка на просторот на поранешна Југославија.


За студентите од доквалификација

- предавањата по предметот Педагогија со проф. д-р Деан Илиев ќе започнат во вторник 09.04.2019 во 12.00 часот.
- предавања за Педагошка комуникација со проф. д-р Деан Илиев ќе има истиот ден со почеток во 15.30 часот.

Студенти од Педагошки факултет прикажаа конференциско толкување

На ден 29 март, 2019 г., нашите надарени студенти Христина Таневска и Кирил Трајкоски од преведувачката насока при Педагошкиот факултет – Битола, имаа чест и задоволство да ги покажат своите стекнати вештини за конференциско толкување на Промотивна конференција на проектот: „Зголемување на можностите за развој на туризмот преку искористување на постоечките ресурси“ I-TOUR.
Овој успех, освен што се должи на надареноста, трудољубивоста и одговорниот пристап кон студиите на овие студенти, секако дека се должи и на стекнатите вештини и знаења кои на професионалното и одговорно ниво им ги пренесува кадарот на ПФБТ при реализирањето на неопходната настава, подготовка и обука на ваков кадар за потребите на југо-западниот регион на нашата земја.
Овде би ги истакнале Раководителот на насоката – доцент д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, доцент д-р Силвана Колевска-Нешковска, Виш лектор мср. во областа  преведување и м-р во областа Конференциско толкување Стела Босилковска, проф. д-р Виолета Јанушева, проф. д-р Добри Петровски, проф. д-р Валентина Гулевска, проф. д-р Јове Талевски, доцент д-р Гордана Стојаноска и уште многу други кои сесрдно работаат на воведување на студентите во светот на меѓународните комуникации преку превод и толкување.
На крајот, би истакнале и благодарност до агенцијата МЕМЕX и г. Д. Дрогирски што му укажа доверба на ПФБТ при понудата на конференциски консекутивни и симултани толкувачи за овој настан толку важен за развојот на Пелагонискиот регион.
Автор на прилогот:
Виш лектор Стела Босилковска
Мср. во областа  преведување и
М-р во областа Конференциско толкување

Културата на говорот, литературата и јазикот во списанијата за деца

Во амфитеатрот на Педагошкиот факултет во Битола на 27 март со почеток во 9:00 часот се одржа советување на тема: Културата на говорот, литературата и јазикот во списанијата за деца „Росица“, „Другарче“, „Развигор“ и „Наш свет“. Советувањето, кое се одвиваше во две сесии претпладневна и попладневна, беше организирано од „Просветно дело“ – Скопје, а предавачи беа: проф. д-р Билјана Граматковски (Продукција на зборови и одлики на култивираниот говор во списанијата за деца „Росица“, „Другарче“, „Развигор“ и „Наш свет“), проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска (Естетската, етичката и критичката анализа на книжевните текстови во списанијата за деца од „Просветно дело“) и проф. д-р Виолета Јанушева (Подобрување на компетенциите на учениците за употреба на македонскиот стандарден јазик преку содржините од списанијата за деца „Росица“, „Другарче“, „Развигор“ и „Наш свет“). Истото советување се одржа и наредниот ден, 28 март, во просториите на Економскиот факултет во Прилеп. Тоа беше наменето за воспитно-образовниот кадар од предучилишните установи и основните училишта, а беа опфатени околу 400 воспитувачи, одделенски наставници, наставници по македонски јазик, директори, педагози, психолози, библиотекари и др. Преку овој настан се промовираа есенцијалната улога и значењето на македонскиот јазик во методичка, но и во јазична смисла во списанијата за деца, кои претставувале и во иднина ќе бидат неизоставен дел од насочените активности и часовите како помошна литература, со што уште еднаш се потврдува нивниот квалитет и употребна вредност.

 

КОНКУРС - УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема:
40 години УКЛО:  Дигитална (р)еволуција

УКЛО ТРИВИУМ е одлична можност студентите да ги подобруваат вештините за јавно говорење, аргументирано и структурирано изразување. Конкурсот е отворен до 10 април 2019 година.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

проф. Љупчо Кеверески гостин во Хрватска

проф. д-р Љупчо Кеверески од Педагошки факулетет - Битола имаше учество на меѓународната коференција која се одржа од 7 до 9 .03 во Загреб во организација на Министерството за наука и образование на Р. Хрватска во коорганизација на Учителскиот факултет Загреб, Универзитет во Загреб и Градот Загреб на тема: Уметност, Креативност и Образование. Професорот Кеверески презентираше свој труд со наслов: ЛИЧНИТЕ ФАКТОРИ ЗА БЛОКАДА НА КРЕАТИВНОСТА НА ЛИЧНОСТА.

 

РЕШЕНИЕ за прием на студенти на педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација).

Распоред на часови
Објавен е распоред на часови за сите насоки за летен семестар во академската 2018/19 година.