КОНКУРСИ за запишување на нови студенти

Објавени се Конкурси за запишување на студенти во академската 2019/2020 година:
- Конкурс за ПРВ циклус на студии
- Конкурс за ВТОР циклус на студии
- Конкурс за ТРЕТ циклус на студии

Потврди за редовни студенти

Се информираат студентите на Педагошки факултет - Битола, дека потврди за редовни студенти во службата за студентски прашања на Факултетот можат да се добијат во периодот од 15 до 19 Јули 2019 година и после 19 Август 2019 година.
Телефон за контакт 071 213 406.

Средба со ментори за педагошка пракса

На 25.06.2019 година, на Педагошкиот факултет - Битола се одржа средба со менторите за педагошка пракса од сите институции со кои Факултетот соработува. На средбата се разменаа искуства, идеи и добри практики во врска со практичната работа и воедно на менторите им беа врачени потврди за реализирано менторирање на студенти во академската 2018/2019 година. Во оваа пригода Педагошкиот факултет - Битола изразува благодарност до сите за соработката и поддршката.